Regulamin Domków na wynajem “U SĄSIADÓW” w Mielenku ul. Plażowa 2

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości i terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację. Uwaga! W przypadku rezygnacji z wypoczynku zadatek nie ulega zwrotowi. Domki.M Sp z o.o zastrzega sobie prawo zatrzymania zadatku również z powodów niezależnych od wynajmującego takich jak: zdarzenia związane z działaniami sił przyrody (np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, huragany, trzęsienia ziemi czy epidemie, pandemie), przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości (np. zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne), działania władzy państwowej (np., blokady granic i portów)

1. Domki na wynajem U sąsiadów Mielenko, Plażowa 1 świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę. Przedmiotem usług jest jedynie wynajem domków letniskowych. Domki na wynajem nie zapewniają ochrony obiektu jak i bieżącej ich obsługi. Goście zobowiązani są do korzystania z domków zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Domki wynajmowane są na doby hotelowe, a doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 a kończy się o godz. 10.00 dnia następnego.

 

3. W dniu zameldowania pobierane jest 300 zł kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwrotna w dniu wyjazdu o ile nie zostanie zaliczona na poczet powstałych szkód.

4. Po przyjeździe do Domków na wynajem należy okazać ważny dokument tożsamości celem dokonania formalności związanych z meldunkiem

5. Do korzystania z usług na terenie Domków na wynajem upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji wraz uregulowaniem reszty całej brakującej opłaty w dniu przyjazdu w wielkości zadeklarowanego terminu podczas wstępnej rezerwacji, oraz z wniesionymi opłatami dodatkowymi przy dokonywaniu meldunku.

6. Do ceny pobytu wynikającego z cennika należy uiścić opłaty dodatkowe zgodne z cennikiem wynikające z naliczenia podczas meldunku, które nie były wcześniej naliczane min. opłaty miejscowej pobieranej i przekazywanej na konto Gminy, opłaty końcowej za sprzątanie, opłaty za dodatkowe osoby w domku.

7. Oddanie domku przez Gościa w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Domków na wynajem, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń i przekaże informacje do administracji Domków na wynajem celem odbioru kluczy.

8. Wynajmujący nie może udostępnić domku innym osobom niezameldowanym w Domkach na wynajem,nawet jeśli nie upłynął termin za który uiścił należną opłatę.

9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

10. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Domków na wynajem po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi Domków na wynajem.

12. Gość uprawniony jest do składania reklamacji, które będą rozpatrywane na bieżąco przez personel Domków na wynajem. Reklamacje należy składać na adres email: kontakt@wakacjemielenko.pl Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

13. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście Domków na wynajem ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

14. Gość zobowiązany jest do pokrycia szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z jego winy, odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie, rozliczenie nastąpi na podstawie faktur zakupu.

15. Domki na wynajem nie zapewnia ochrony wynajmowanych domków i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku l

16. Na terenie Domków na wynajem należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Domki na wynajem imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

17. Domki na wynajem ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym
z Gośćmi naruszającymi Regulamin, w szczególności zakłócającymi spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Domków na wynajem. Gość obowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Domków na wynajem, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Domków na wynajem. Nie opuszczenie domku ,na wezwanie obsługi, związane jest z dodatkowymi kosztami dla letnika w wysokosci 500 zł za kazdą dobę .

18. W obiekcie zabronione jest:
– zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu Domków na wynajem (lub w trakcie ciszy nocnej),
– takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Domków na wynajem, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

19. Domki na wynajem zastrzega sobie prawo, z uwagi na bezpieczeństwo i komfort pozostałych Gości, do odmowy zakwaterowania osobom:
– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

20. Osoby niebędące klientami Domków na wynajem nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Domków na wynajem tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu personelowi Domków na wynajem i otrzymaniu od niego zgody. Jednakże w takim przypadku klient Domków na wynajem całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.

21. Zezwolenie na pobyt psów w Domkach na wynajem możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez personel Domków na wynajem
Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Domków na wynajem. Pieski należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

22. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu Domków na wynajem w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Domków na wynajem.
– parking Domków na wynajem jest niestrzeżony ,i bezpłatny wyłącznie dla klientów Domków na wynajem podczas ich pobytu .
– do jednego domku lub pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe
– właściciel kolejnego samochodu przypadającego na jeden domek lub pokój winien zgłosić ten fakt wcześniej

23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Domkach na wynajem dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Domków na wynajem .

24. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placu zabaw i boisku i zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad i regulaminu korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów .

25. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w domku po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu na miejsce personelowi Domków na wynajem, jednakże rezerwujący ponosi opłatę w wysokości 34-60 ( w zależności od terminu pobytu) zł za dobę od osoby, natomiast Domki na wynajem nie zapewnia dodatkowego łóżka. Dzieci wliczane są do całkowitego obłożenia domków lub pokoi.

26. Domki na wynajem nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.

27. W trakcie pobytu Gościa mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.

28. W przypadku opuszczenia Domków na wynajem pojazdem po godz. 22.00 i przed 7.00 należy zgłosić ten fakt personelowi Domków na wynajem.

29. Istnieje możliwość rezygnacji z pobytu w następujących przypadkach:
a) w przypadku rezygnacji z usługi w terminie do 60 dni przed planowanym przyjazdem, jedynie potrącone będą koszty manipulacyjne
w wysokości 300 zł.
b) w przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 60 dni przed planowanym przyjazdem, kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi uiszczony zadatek ulega przepadkowi.
W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej realizacji Domki na wynajem nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek opłat za poniesione świadczenia.

30. Gość ma prawo do zwrotu dwukrotności zadatku w przypadku gdy Domki na wynajem nie wykona usługi, tj. nie zapewni pobytu dla Gościa na zarezerwowany okres.

31. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych ,butli gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi) bez zgody personelu Domków na wynajem. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 14,17.

32. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.
W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt.14,17.

33. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Domków na wynajem.

34. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200zł na likwidacje zapachu tytoniu.

35. Domkom na wynajem przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt, nieuregulowania należności za świadczone usługi lub powstałe szkody

36. Regulamin Domków na wynajem podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
– na stronie internetowej www.wakacjemielenko.pl
– w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.

37. Goście korzystający z usług Domków na wynajem zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

38. Brodzik dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 8 pod ustawiczną opieką i nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

39. W brodziku przebywać mogą osoby dorosłe sprawujące ustawiczną opiekę i nadzór nad korzystającymi z brodzika dziećmi.
Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

40. Jeśli bezpieczeństwo dziecka tego wymaga opiekun powinien pozostawiać z nim w stałym kontakcie fizycznym.

41. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzik albo mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek czy powodować zgorszenie a w szczególności:
– użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
– wpychania dzieci do brodzika,
– przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,
– przebywać nago,
– skakania i biegania,
– wskakiwania do brodzika z rozbiegu,
– jedzenia i picia,
– wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

42. Dzieci do lat 3 korzystające z brodzika muszą posiadać na sobie pielucho majtki do kąpieli

43. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci.

44. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika.

45. Plac zabaw i basen dziecięcy przeznaczony jest dla dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

46. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-15

47. Dzieci poniżej 13-tu lat muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej;

48. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;

49. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać w godzinach od 7.00 do 20.00 ;

50. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych;

51. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:
– wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek;
– siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;
– huśtanie się na stojąco;
– skręcanie huśtawek;
– zjeżdżanie głową w dół;

52. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

53. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją;

54. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

55. Nie wolno nawet przez chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez opieki osoby dorosłej będącej opiekunem dziecka.

Szybka i prosta Rezerwacja Online

Do Państwa dyspozycji oddajemy możliwość łatwej
rezerwacji pobytu w domkach “U Sąsiadów”. Zapraszamy do nas!

Kochana młodzieży!
Przeczytajcie zanim klikniecie REZERWACJĘ

JEST TO TYPOWY OŚRODEK RODZINNY Z MAŁYMI DZIEĆMI!

Aby uniknąć rozczarowań po przyjeździe i nie mieć poczucia ograniczania wakacyjnej wolności i swobody, koniecznie zapoznajcie się z REGULAMINEM, gdyż sztywno się go trzymamy i każde jego złamanie niesie za sobą czasami przykre niestety konsekwencje.

I nie panuje tu zasada: “zapłaciliśmy za pobyt, więc robimy co chcemy”.

Obowiązuje zakaz: nadużywania alkoholu, włączania zbyt głośnej muzyki, gości z zewnątrz, krzyków czy wulgaryzmów. Po 22.00 naruszenie regulaminu i spokoju uprawnia osoby, którym to przeszkadza do wezwania Policji, a w konsekwencji może się skończyć również usunięciem z “U Sąsiadów”. Obowiązuje bezwzględna cisza nocna w godzinach 22.00-07.00.

Z założenia jest to miejsce stworzone dla rodzin z małymi dziećmi i najważniejszy jest dla nas ich spokój, wypoczynek i zadowolenie.

W grupie musi być min. jedna osoba pełnoletnia, która bierze pełną odpowiedzialność za nieletnich. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać jakikolwiek dowód tośsamości (legitymacja szkolna – ważna).

Przekażcie tę informacje i regulamin również znajomym, z którymi planujecie wakacje. Często bowiem zdarza się, że o tych surowych zasadach wie tylko osoba rezerwująca a po przyjeździe (podczas dopełniania formalności, przekazywaniu jeszcze raz informacji i podpisywaniu regulaminu włącznie z konsekwencjami) reszta grupy robi wielkie oczy, gdyż spodziewali się sielankowego wyjazdu z gniazda rodzinnego a tu zasady jak na koloniach 😉

No niestety regulamin jest surowy i sztywno się go trzymamy,
ale kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych letników z małymi dziećmi.